مزایای سوله

یکی ازمهم ترین مزایای سوله قابلیت بازیافت تمامی اجزای اجرا شده پس از پایان طول عمر سازه می باشد

مزایای سوله فلزی:

 از جمله مزایای سوله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سرعت ساخت سوله و نصب آن نسبت به سازه های دیگر بسیار زیاد است

 امکان پرهيز از عيوب ذاتي سازه‎هاي تيرورقي در سوله

قابلیت جابجایی یکی از مزایای مهم سوله است که در هر زمان می توان از تمامی اجزای سوله در مکانی دیگر استفاده کرد

سبکی وزن سوله در قیمت تمام شده سوله نیز تاثیر شایانی دارد

ايجاد استحکام متناسب با نياز طراحي

وزن سوله نسبت به سازه های بتنی و غیره در اجرای فنداسیون و خود اسکلت سوله و وزن سقف آن تفاوت فوق العاده ای دارد

امکان طراحي و اجراي سازه‎هايي با ابعاد بزرگ و بسيار قابل توجه

استحکام سوله در مقابل زلزله ، باد ، سیل در مقابل سازه های بتنی و غیره بی نظیر می باشد
اشغال فضای دو ساختمان فلزی و بتنی از نظر ارتفاع و ابغاد کلی ستون ها و تیر های بار بر سازه های فلزی از بعد ابعاد کوچکتر از ساختمان های بتنی است و سطح اشغال فضای مرده سازه های بتنی بیشتر است
فونداسيون سبکتر در قياس با سازه‎هاي مشابه تيرورق
سبکي قابل توجه سازه
ايمني زياد در برابر عوامل مخرب محيطي همچون زلزله ( نسبت استحکام به وزن بالا )
انعطاف پذيري زياد
توانايي اجراي سازه‎هايي با اشکال متنوع
امکان استفاده از مصالح متنوع در ساخت سوله

موارد مرتبط